فرم ثبت مشکلات پروژه های سرمایه گذاری صنعت گردشگری

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا در صورت وجود مدارک و مستندات، فایلهای مربوط را با حداقل حجم و با درج توضیحات در این قسمت بارگذاری نمایید.